Kurumsal Yönetim İlkeleri

İlbak Holding olarak etik ilkelerimiz ve politikalarımızın gerek çalışanlarımız gerekse iş ortaklarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasına daima özen gösteririz

Ayrıca gelişen şartlar ve fırsatlar ışığında şirketimizin büyümesi ile orantılı olarak ilke ve politikalarımızı düzenli olarak irdeler, günceller ve geliştiririz.

Kurumsal yönetim ilkelerimiz doğrultusunda;

Geçici personel de dahil olmak üzere İlbak Holding ve bağlı şirketleri bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar, 'İlbak Holding Etik Davranış Kurallarına veya buna uygun olarak oluşturulan 'Şirket Etik Davranış Kurallarına uymakla yükümlüdürler. Tüm çalışanlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

Etik Davranış Kuralları'na uyum konusunda gerekli çaba ve inisiyatifi göstermek İlbak Holding ve bağlı şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Yöneticiler, bir çalışanın etik davranış kurallarına uymasından sorumlu olduğu gibi aynı zamanda etik davranış kurallarını uygulama ilkelerini okuduğunu, anladığını ve bunlara uyduğunu belgelemekle sorumludur.