Harici İlişkiler

Üçüncü Partiler ile İletişim

  • 3. Partilerle iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak

Tedarikçi İlişkileri

  • Tedarikçiler ile iletişimi açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,,
Küresel Sorumluluk
 

İnsan Hakları

  • İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli
  • İlke: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı

Etik Davranış Kuralları:

İlbak Holding ve bağlı şirketlerinin çalışanlarından beklenen ve uyulması gereken etik davranış kuralları, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır. Buna göre:

Varlık ve Bilgi Yönetimi:
 

Fikri Mülkiyet Hakları:

Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının, bilerek, yetkisiz kullanımından kaçınmak.

Kendi veya Yakınları Lehine İşlem Yapmama:

Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların halihazırda devam eden İlbak Holding ve/veya bağlı şirketteki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak.

Temsil ve Organizasyon Davetlerine Katılım:

İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / yurt dışı geziler vb. davetlere katılım ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin onayına tabidir.

Hediye Almak ve Vermek:

İlbak Holding ve/veya bağlı şirketleriyle iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

İşten Ayrılanların İlbak Holding ve/veya Bağlı Şirketleriyle İş Yapması

  • Gruptaki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da bir şirkete ortak olarak İlbak Holding'e ve/veya grup şirketlerine satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik veya benzeri şekillerle iş yapmak, olumsuz algılamalar oluşturabilecek dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur.
  • Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında grup menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.
  • Bu durumdaki bir tedarikçi için ilgili yöneticinin, tedarikçinin daha önce çalışmış olduğu grup şirketi ile temasa geçerek uygunsuz bir durum olmadığına dair rapor hazırlayarak bir üst amirini bilgilendirmesi gereklidir.
  • Uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ticari ilişki kurulmamalıdır.
  • Yönetim Kurulu Üyesi gerektiren istisnai haller dışında olumsuz algılamaları önlemek üzere bu tür ticari ilişkilere çalışanın gruptan ayrılmasının üstünden 2 yıl geçmeden onay vermemek gereklidir.

İçerden Bilgi Ticareti (Insider Trading)

Çalıştıkları şirkete ve İlbak Holding'e ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek, borsalardan doğrudan veya dolaylı hisse alım satımı yapmak da dahil, herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın (insider trading) yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı verilir.

Dikkatsizlik ya da özen göstermeme neticesinde ihlal edilen etik kural sebebiyle zarar oluşmuş ise iş kanunu hükümleri gereğince zararın telafisi 30 günlük ücret ile telafisi mümkün değil ise iş akdi fesih edilir.