Outbox

Ankara'nın gözü OUTBOX'ın üstünde!

Şehir dahilinde alt/üst geçit alınlıkları ve EGO otobüslerini markalarla buluşturma konusunda tek yetkili isim olan OUTBOX, %50'si genç olan 5 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor.

Yüksek görünürlük, birebir marka iletişimi ve kolay erişim avantajlarıyla markanın kullanıcısına hayatın içerisinde ulaşma imkânı sunuyor.

2011 tarihinde İLBAK bünyesinde kurulan OUTBOX, kısa sürede sektörünün lider firmalarından birisi olmuştur. Türkiye'nin Başkent'i Ankara'da yer alan reklam mecraları, yeni trendleri hızla benimseyen ve reklamlara yüksek reaksiyon gösteren Ankaralılara hitap etmektedir.

Ankara:
Nüfusu 5,4 milyondur.
Nüfusun %51'i genç nüfus olarak tanımlanan 10-40 yaş aralığındadır.
Nüfusun %93'ü şehrin merkezinde yaşamaktadır.
Yaklaşık 3,5 milyon kişi en az ilkokul mezunudur.
Ankara'da her 3 kişiden 1'i araç sahibidir.
Yapısı itibarıyla açık hava reklamcılığı açısından görüntü kirliliğinin ve çok fazla mecranın olmadığı bir kenttir.
Ankara, tüm markaların tüketicileri ile buluşmak istedikleri bir yer haline gelmiştir.

Outbox Bünyesinde Bulunan Reklam Alanları:

Ankara EGO Otobüs Kaplama:

Ankara'da bulunan EGO'ya ait 1.112 adet otobüsün iç ve dış reklam satış hakları OUTBOX bünyesinde bulunmaktadır. Full Giydirme, Banner Giydirme ve Superback olmak üzere 3 ayrı giydirme türü mevcuttur. Bu alanlarda yapılan görsel çalışmalar, markanızı hem toplu taşımayı kullananlara hem de sokaktaki tüm Ankaralılara ulaştırmaktadır.

Ankara Üst ve Alt Geçitlerde Bulunan Alınlıklar:

Ankara'da üst ve alt geçitlerde yer alan alınlıkların reklam satış hakları OUTBOX bünyesinde bulunmaktadır. Alınlıklar, trafik akışı yönünde bulunduğundan görünürlüğü oldukça yüksek reklam alanlarıdır. Alınlıklar, yolun hemen üzerinde olup araçlar görselin altından geçmektedir. 126m2'yi bulan yüz ölçümleri ile diğer mecralara göre oldukça geniş bir alan sunmaktadır.

İletişim bilgileri

İSTANBUL OFİS Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok Kat :11
34349 Balmumcu
Beşiktaş / İstanbul
Tel +90 212 708 21 10
Faks +90 212 708 21 45

ANKARA OFİS Ege Plaza - İşçi Blokları Mahallesi, Mevlana Blv. (Konya Yolu) No:182, D: 67-68 06530 Çankaya/Ankara
Tel +90 312 447 15 37
Faks +90 312 447 15 36
Web Sitesi http://www.outboxturkiye.com.tr/outbox_tr.aspx Mail Adresi info@outboxturkiye.com.tr

Euro.Message madebycat
Kapat

I.Aydınlatma Metni

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; İlbak Holding Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2.Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4.Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

5.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6.Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle; Şirket’e ait internet adreslerinde yer alan hotspot sistemine giriş yapılarak bizzat veri sahibi tarafından bilgi verilmesi veya sistem üzerinden talep ve formların iletilmesi vasıtasıyla ve sisteme girişin ardından gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; veri sahibinin Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

7.Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Açık Rıza

Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metnine belirtilen hususları okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça Rıza Gösteriyorum..